RoundTableCOP

Geslaagde Round Table over een Common Operational Picture bij multi disciplinaire inzet

Samen sterker bij incidenten: belangrijke uitkomsten over de Common Operational Picture.

In samenwerking met TriOpSys organiseerde ik op 11 juni een inspirerend rondetafelgesprek, gericht op het optimaliseren van een Common Operational Picture (COP) bij veiligheidsincidenten in Nederland. Een COP is cruciaal voor een effectieve multidisciplinaire respons. Het biedt een eenduidig beeld van de situatie, wat de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen bevordert. Daarmee zal een belangrijke bijdrage geleverd moeten worden aan Informatie Gestuurd Optreden.

Casus chemiebedrijf Chemelot

Aan de hand van een casus over chemiebedrijf Chemelot (met medewerking van Sitech Services) werd onderzocht welke scenario’s en behoeften er zijn bij incidenten waar sprake is van GRIP opschaling. Het NDW en RWS zorgden voor verkeersinformatie over land en water. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, het NIPV en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) waren erbij voor hulpverlening en veiligheid. Het RIVM leverde informatie over milieukwaliteit.

Dit rondetafelgesprek leidde tot een aantal belangrijke uitkomsten over de Common Operational Picture:

  1. Er is voor Veiligheidsregio’s behoefte aan eenduidige databronnen: Een veelvoud aan relevante informatie, waaronder ook verkeersinformatie, gevaarlijke stoffen informatie en andere informatie die vaak wel lokaal beschikbaar is, moet helder en uit eenduidige bronnen worden afgenomen. Het NIPV plaveit daarin de weg naar een structuur en beschikbaarstelling van uniforme databronnen.
  2. Er is behoefte aan handelingsperspectief: relevante informatie is vanzelfsprekend gewenst, maar vooral ook beslismodellen die op basis van eenduidige informatiebronnen, gezamenlijk afgestemde voorberedeneerde beslissingen, voorstellen geven met betrekking tot bijvoorbeeld wegafsluitingen, milieurisico’s, gebruik van beschermende middelen en dergelijke.
  3. AVG, Privacy, diverse betrokken organisaties maken data delen niet altijd even gemakkelijk:beschikbaarheid van cruciale data wordt gezien als elementaire informatie; verkokering en begrenzing tussen organisaties maken dit soms complex. Toenadering, liefst door persoonlijke contacten en afstemming tussen de diverse disciplines, zijn manieren om met de nodige creativiteit hier betere afspraken over te maken binnen wettelijke en ethische regels.
  4. Uitwerking aan de hand van concrete Use Cases is de manier om het vraagstuk tastbaar te maken en met elkaar aan te pakken: met veel enthousiasme hebben we met alle partijen gediscussieerd over mogelijke gevaren en scenario’s bij, als voorbeeld, een chemische ramp op terrein Chemelot. Alle betrokken partijen waren unaniem, dat dit soort workshops/ rondetafelgesprekken helpen met elkaar een route uit te stippelen en om verdere samenwerking te stimuleren.
  5. Veel behoefte aan verdere samenwerking op dit thema: alle partijen waren enthousiast en voornemens om elkaar meer op te zoeken en in vervolgsessies te werken aan het optimaliseren van een Common Operational Picture. De verschillende disciplines hebben behoefte aan een overzicht waarbij de informatiebronnen eenduidig en goed interpreteerbaar zijn voor iedereen, maar afgestemd op de relevantie met betrekking tot de betreffende discipline.

Het NDW kan hierbij de partij zijn die voor alle partijen die relevante verkeersinformatie en incidentinformatie aanlevert op haar terrein. Ook is gesproken over het afstemmen met de levering van noodzakelijke, beschikbare en meestal lokale informatie vanuit organisaties zoals bij het voorbeeld van een chemieconcern voor dit rondetafelgesprek is besproken.